Więcej niż Towarzystwo...

Rada Nadzorcza Towarzystwa przyjęła Ocenę stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w 2016 roku

Rada Nadzorcza MACIF Życie Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych przyjęła, w drodze uchwały nr 1/29/09/2017, Ocenę stosowania przez Towarzystwo Zasad Ładu Korporacyjnego w 2016 r

Redakcja MACIF ŻYCIE TUW, 2017-10-16 | Kategoria: Macif Życie TUW

Udział MACIF Życie TUW w Warsaw Business Run

Tegoroczny Poland Business Run to bieg charytatywny, z którego dochód zostanie przeznaczony na zakup protez dla osób po amputacjach.
Reprezentacja MACIF Życie TUW zdobyła 435. miejsce na ponad 800 drużyn w grupowej klasyfikacji.
Redakcja MACIF ŻYCIE TUW, 2017-09-04 | Kategoria: Działalność prospołeczna

Udział MACIF Życie TUW w Biegu Firmowym

"Bieg Firmowy" to charytatywna sztafeta, z której dochód przekazywany jest dla podopiecznych fundacji Everest. Są to dzieci chore, niepełnosprawne wymagające kosztownej rehabilitacji, sprzętu i opieki specjalistów.

Udział drużyny MACIF Życie TUW w Biegu Firmowym 10 czerwca, przyczynił się do finansowego wsparcia Fundacji. Nasza reprezentacja zdobyła naprawdę dobre 138. miejsce, na 325 drużyn w grupowej klasyfikacji!

 

Redakcja MACIF ŻYCIE TUW, 2017-06-12 | Kategoria: Działalność prospołeczna

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa 18 maja 2017 r.

W dniu 18 maja 2017 r. odbędzie się posiedzenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MACIF Życie TUW. Posiedzenie rozpocznie się o godz. 17.00 oraz będzie miało miejsce w siedzibie Towarzystwa (ul. Bema 89, 01-233 Warszawa).

Zarząd MACIF Życie Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Bema 89, 01-233 Warszawa, wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000190748 („Towarzystwo"), działając na podstawie § 18 ust. 1 Statutu Towarzystwa oraz art. 135 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. 2015 r. poz. 1844 z późn. zm.), niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa na dzień 18 maja 2017 r. o godz. 17:00 w siedzibie Towarzystwa, jak wyżej, z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Towarzystwa.     

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.           

3. Sporządzenie listy obecności uczestników Walnego Zgromadzenia, stwierdzenie prawidłowości jego zwołania oraz zdolności do podejmowania uchwał.         

4. Przyjęcie porządku obrad.    

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Towarzystwa za 2016 rok, w tym bilansu i rachunku zysków i strat.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Towarzystwa za 2016 rok.     

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Towarzystwa oraz sprawozdania Zarządu z działalności Towarzystwa.        

8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty bilansowej poniesionej w roku 2016.

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Towarzystwa.

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Towarzystwa.

11. Inne sprawy zgłoszone przez Członków Towarzystwa obecnych na Walnym Zgromadzeniu.

12. Zamknięcie obrad.    

Redakcja MACIF ŻYCIE TUW, 2017-04-27 | Kategoria: Macif Życie TUW
Strona 1 z 23 > >>